Türkiye, kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan 23 OECD ülkesi arasında yer alıyor

NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan 23 OECD ülkesi arasında yer aldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68’inci Oturumu marjında, Arnavutluk ve BM Kadın Birimi işbirliğiyle “Kapsayıcı ve eşitlikçi bir topluma yönelik dönüştürücü bir yaklaşım olarak cinsiyete duyarlı bütçeleme” konulu yan etkinlik düzenlendi.

Panelde konuşan Göktaş, kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarını, önceliklerini ve etkilerini dikkate alan bütçeleme yaklaşımlarının dönüştürücü etkilere sahip olduğunu belirtti.

Kamusal gelirler ve harcama planlanmasının daha sağlam bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunduğunu da ifade eden Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu görüş, kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçları için kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesi yoluyla etkili planlama ve bütçeleme oluşturmayı amaçlar. Kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlandığı, eşit hak, hizmet ve fırsatlardan yararlandıkları bir toplum yaratmayı hedefler. Böylece, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla eşitliğin sağlanmasına, kadın haklarının ilerletilmesine, yoksulluğun azaltılmasına, ekonomik verimliliğin, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına ve eşit toplumlar yaratılmasına destek olmayı amaçlıyoruz.”

“12. Kalkınma Planı, güçlü bir politika çerçevesi oluşturuyor”

Merkezi ve yerel yönetimleri, farklı ihtiyaçlara ve önceliklere cevap veren daha etkili politikalar için planları ve bütçeleri yeniden düzenlemeye teşvik ettiklerini bildiren Göktaş, Türkiye’nin bu konuda güçlü bir yasal çerçeve, stratejik planlar ve temel istatistikler konusundaki çalışmalarına işaret etti.

Bakan Göktaş, Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında birçok taahhütte bulunduğunu, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu’nu destekleme taahhüdünü verdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulamalarımız, hükümetimizin bu taahhütleri yerine getirme kararlılığının bir göstergesidir. 12. Kalkınma Planı, çevresel duyarlılığı ve adil gelir dağılımına önem veren istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye yaratmayı hedefler. Planda ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum’ teması altında kadınlara ayrılmış bir bölüm bulunur. Bu plandaki temel politika önceliği, tüm politika ve programlarda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesidir. Ayrıca, plan, kadın ve erkekler için eşit fırsatları teşvik eden bütçeleme faaliyetlerini genişletmeyi ve entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, 2024-2028 döneminde kadın ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek için güçlü bir politika çerçevesi oluşturur.”

Kadınların güçlendirilmesine yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Bakan Göktaş, 2020’den bu yana kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alan planlama ve bütçeleme odaklı projelerin bu alandaki girişimleri artırmaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek, bu çabaların bir sonucu olarak temel göstergelerde iyileşmelerin kaydedildiğini söyledi.

Kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan OECD ülkelerinin sayısı 2016’da 12 iken 2022’de 23’e yükseldiğini dile getiren Göktaş, “Bu rakam OECD ülkelerinin yüzde 61’ini oluşturmaktadır. Türkiye, bütçeleme süreçlerinde kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaç ve gereksinimlerini dikkate alan 23 ülke arasında yer almıştır. Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı, projenin diğer önemli bir çıktısı olup, Türkiye’nin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak ve gelecek için bir yol haritası olarak hizmet edecektir.” diye konuştu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye’de kadınların güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik 1 amaç, 4 hedef, 16 strateji ve 57 eylemden oluşmaktadır. Hedefler arasında demografik istatistiklerin geliştirilmesi, planlama ve bütçeleme süreçlerinde kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve etkilerinin dikkate alınması, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, bütçeleme süreçlerinin ve izleme mekanizmalarının iyileştirilmesi yer almaktadır.

UN Women Türkiye ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek olan bu projenin yaklaşan ikinci aşamasıyla, ülkemizin bu alandaki çabalarını bir adım daha ileriye götüreceğiz. Plan, kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlamak için daha fazla kaynağın tahsis edilmesini amaçlayarak, hem kadınların hem de toplumun yararına olan daha adil bir kalkınma modeline öncülük etmeyi hedefliyor.”

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu’nun da konuşmalarının ardından TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı Sosyal İçerme ve Cinsiye Eşitliği Politikaları Direktörü Etleva Sheshi, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ile UN Women Program Uzmanı Ermira Lubani’nin yer aldığı panele geçildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x